Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2010
Doba trvání: 6 měsíců
Prioritní osa: 3. Inovace a podnikání
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Registrační číslo projektové žádosti: CZ.2.16/3.1.00/22126
Udržitelnost výsledků projektu: 5 let ode dne ukončení realizace projektu
Poskytnutá podpora: 74 006 928,23,-
 

Popis etapy:

Smyslem investiční etapy je před zahájením výzkumné činnosti technicky zajistit potřebné laboratorní vybavení. Podrobná technická specifikace a odůvodnění jejich potřebnosti je uvedena ve studii proveditelnosti. Zadávací řízení na dodavatele laboratorních systémů bude vyhlášeno v souladu se zákonem 137/2006 o veřejných zakázkách a Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele programu OPPK v M1 realizace projektu a uzavřeno dle typu jednotlivého výběrového řízení. Výběrová řízení budou vypsána na dodávku následujících systémů:

Výstup etapy:

Výstupem této etapy bude realizace výběrových řízení a následný nákup přístrojového vybavení laboratorního pracoviště CEVKOON a nákup požadovaných systémů. Dalším výstupem investiční etapy bude zmodernizování m2 ploch využívaných pro VaV. Díky investiční etapě bude v realizační fázi zahájen experimentální výzkum patologických procesů krevního oběhu a orgánových náhrad. Výstupy etapy budou také formálně správně uzavřená výběrová řízení, provedená v souladu se zákonem 137/2006 a s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele programu OPPK. Pro účely monitorování budou MHMP předloženy smlouvy uzavřené s jednotlivými dodavateli. Závěrem této etapy bude také předložena Etapová a zároveň závěrečná zpráva o projektu, protože se jedná o jedinou etapu projektu.